Algemene voorwaarden

1. Definities en de toepassing van deze voorwaarden

De website https://vr-unlimited.be is een initiatief van:

Shaping.the.leaf BVBA (hierna “Wij” of “VR Unlimited”)
Broekstraat 239
9700 OUDENAARDE

Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0648.995.326

E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)494 84 76 34

Begrippen in deze Algemene Voorwaarden dienen als volgt te worden verstaan:

  • VR Unlimited, wij: shaping.the.leaf BVBA.
  • Klant: iedere Consument of Onderneming die gebruik maakt van onze website of onze dienst.
  • Onderneming: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en die hiervoor gebruikt maakt van onze dienst.
  • Consument: iedere natuurlijke persoon die onze dienst gebruikt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
  • Dienst: het verhuur van de op de webshop aangeboden goederen.
  • Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen VR Unlimited en de Klant.

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen VR Unlimited en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Privacy Statement, Cookie Verklaring, Disclaimer en alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website. De titel van deze overeenkomsten is enkel indicatief en zal geen grond kunnen vormen voor enig geschil omtrent de bepalingen opgenomen hierin.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van een onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven te allen tijde onverkort van toepassing.

Wij houden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. We brengen de klant hier steeds van op de hoogte.

2. Inhoud van de aangeboden dienst

VR Unlimited biedt het verhuur van Virtual Reality sets ( ter waarde van +/- 750 euro) aan.  De klant staat zelf in voor de installatie van de sets. De goederen die het voorwerp zijn van de overeenkomst blijven steeds eigendom van VR Unlimited.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Vooraleer een overeenkomst tot stand komt, moet de Klant een online reservatie formulier invullen. Dit formulier wordt door de Klant waarheidsgetrouw en met de nodige zorg ingevuld. Het invullen van het reservatie formulier geldt als eenzijdige verbintenis van de Klant tegenover VR Unlimited.

De overeenkomst komt pas definitief tot stand bij de afhaling en de betaling op de meegeleverde locatie. VR Unlimited and de Klant kunnen ten allen tijde beslissen om af te zien van de reservatie zonder enkel recht op enige vorm van schadevergoeding.

VR Unlimited en de Klant respecteren dat men de tegenpartij voldoende op voorhand op de hoogte kan brengen bij annulatie.

4. Afhalen van de goederen

De afhaling van de goederen gebeurt steeds op adres:

VR Unlimited
Broekstraat 239
9700 Oudenaarde
Oost-Vlaanderen

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden.

Indien de levering niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden, kan geen van beide partijen aanspraak maken op een schadevergoeding.

VR Unlimited draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van de levering. Alle risico’s die verbonden zijn aan de goederen gaan over op de Klant op het moment van de levering. Aanvaarding van de geleverde goederen impliceert een bevestiging van de overeengekomen staat van de goederen. Bij vaststelling van enig gebrek of mankement bij de levering, dient de Klant hiervan onverwijld kennis te geven aan VR Unlimited. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging, maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

5. Retournering van de gehuurde goederen

Op het afgesproken tijdstip en datum worden de goederen door de Klant teruggebracht naar VR Unlimited op adres:

VR Unlimited
Broekstraat 239
9700 Oudenaarde
Oost-Vlaanderen

De Klant zorgt ervoor dat de gehuurde set volledig en ongeschonden is.

Het laattijdig retourneren van de gehuurde goederen resulteert in extra kosten voor de Klant. Elke nieuw begonnen verhuurperiode zal als kost in rekening gebracht worden, overeenkomstig de prijzen zoals geafficheerd op de website. Indien er verschillende verhuurperiodes mogelijk zijn voor een product, dan wordt de verhuurperiode op de verhuur overeenkomst van de Klant als referentie genomen.

6. Verplichtingen van de klant

De klant behandelt de gehuurde goederen steeds met de nodige zorg. In ieder geval is de klant verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen.

7. Prijzen en Betaling

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW en andere taksen. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn om de Dienst te leveren.

De Klant is de prijs verschuldigd die VR Unlimited in haar bevestiging aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door VR Unlimited worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen de zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

VR Unlimited heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich er toe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment dat het reservatieformulier werd ingevuld. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven, zal deze wel aan de klant worden aangerekend.

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld bij afhaling van de goederen. Wij accepteren de volgende betaalmethoden: cash bij afhaling

VR Unlimited stelt haar leveringsplicht uit tot na ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. VR Unlimited behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten.

8. Duur en beëindiging

De duur van de overeenkomst is de duur die tussen partijen werd overeengekomen. Het betreft dus steeds een overeenkomst van bepaalde duur.

9. Aansprakelijkheid

VR Unlimited is aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaaldelijke lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst.

VR Unlimited is in geen geval aansprakelijk voor eventuele gebreken en defecten aan de geleverde goederen, met uitzondering van het geval waarbij de Klant bij de levering van de goederen VR Unlimited onverwijld op de hoogte heeft gebracht van de gebreken aanwezig bij de levering.

VR Unlimited is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit zijn tekortkomingen en is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten,… VR Unlimited is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Indien VR Unlimited door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is VR Unlimited niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. VR Unlimited is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

10. Overmacht

Indien VR Unlimited door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is VR Unlimited niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. VR Unlimited is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de ganse duur van de overmacht. Overmacht is elke onoverkomelijke en onvoorzienbare omstandigheid die ervoor zorgt dat het haar onmogelijk maakt haar dienstverlening uit te voeren.

11. Verwerking van persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de door u opgevraagde diensten. Bij het ontbreken van deze gegevens zal de aanvraag onvermijdelijk worden geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de geldende Privacy Policy, te consulteren via onze website.

12. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij de rechtmatige eigenaar. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, behoudens in geval van de wettelijk toegestane uitzonderingen.

13. Nietigheid

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling van gelijke strekking.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de Diensten aangeboden door VR Unlimited, alsook op de website en toebehoren is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van enig geschil wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.

Bij gebrek aan minnelijke oplossing kunnen alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de website van VR Unlimited worden voorgelegd aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI) of de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Rumbold zich bevindt, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.

Partijen aanvaarden dat e-mail gelden als schriftelijk bewijs, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Niettegenstaande bepalingen uit andere overeenkomsten, zullen bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden altijd primeren. Deze overeenkomst geldt dus te allen tijde boven andere overeenkomsten en is bijgevolg onverkort van toepassing op iedere aanvullende overeenkomst. Elk beding dat tegenstijdig is met een bepaling van de Algemene Voorwaarden wordt voor niet-geschreven gehouden.